Artikel 1 : Principes en toepassingsgebied

1.1 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van dienstverlening die zijn overeengekomen met Ark architecten BV, met zetel te De Bergen 27, 1700 Dilbeek, hierna genoemd de dienstverlener.

1.2 Huidige algemene voorwaarden worden verondersteld te zijn aanvaard vanaf aanvaarding van de offerte of vanaf de ondertekening van een overeenkomst.

1.3 Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen partijen en worden verondersteld te zijn gekend en aanvaard door de persoon aan wie de factuur wordt geadresseerd.

1.4 Elke wijziging van huidige algemene voorwaarden dient overeengekomen te worden in een schriftelijk document ondertekend door elk van de contractpartijen. 

Artikel 2 : Offerte en bestelling

2.1 Behoudens tegenbeding is de verstrekte offerte geldig tot 30 dagen vanaf het versturen ervan.

2.2 Elke bestelling dient te worden bevestigd door een geschrift om een verbintenis te creëren.

Artikel 3 : Prijs

3.1 Onze prijzen zijn steeds in EURO excl. BTW. Elke nieuwe heffing of verhoging van BTW die wordt opgelegd tussen het uitbrengen van de offerte en het versturen van de factuur, is ten laste van de opdrachtgever.

3.2 De prijzen vermeld in onze offertes hebben uitsluitend betrekking op de levering van de hierin vermelde prestaties van dienstverlening. Bijkomende diensten die worden gevraagd door de opdrachtgever dan wel noodzakelijk blijken in uitvoering van de opdracht, zullen bijkomend worden gefactureerd conform de tarificatie vermeld op de offerte. 

3.3 Onze prijzen zijn vastgesteld op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Indien de te leveren prestatie dient gewijzigd te worden, behoudt de dienstverlener zich het recht voor zijn prijs eveneens te wijzigen.

Artikel 4 : Intellectuele eigendomsrechten

Niettegenstaande de betaling van ereloon, behoudt de dienstverlener alle intellectuele eigendomsrechten op de plannen, studies, berekeningen, voorontwerpen, en het werk dat hij verricht. Hij heeft het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, en van de documenten en van het werk.

De dienstverlener heeft het exclusieve recht op publicatie.

Artikel 5 : Betaling

5.1 Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen te betalen binnen een termijn van 30 kalenderdagen.

5.2 Elke betwisting met betrekking tot een factuur dient schriftelijk te worden overgemaakt aan de maatschappelijke zetel van de dienstverlener en dit ten laatste 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan naleving van deze voorwaarden inzake termijn en vorm, wordt de opdrachtgever verondersteld de factuur te hebben aanvaard.

5.3 Elke factuur die niet is betaald op haar vervaldatum brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest mee van 12% vanaf de vervaldatum en zal bovendien worden verhoogd met 15% ten titel van schade en kosten.

Artikel 6 : Vervroegde beëindiging

6.1. De opdrachtgever kan op elk moment de overeenkomst opzeggen. Dan betaalt hij aan de dienstverlener het ereloon van de uitgevoerde prestaties en een vergoeding voor de gerechtvaardigde kosten en geleden schade die minimaal 20 % bedraagt van het ereloon verschuldigd voor het overblijvend deel van de opdracht van de dienstverlener en dit gezien de algemene kosten van het bureau.

6.2. Indien de opdrachtgever de uitvoering van de werken, binnen het jaar na aanvaarding van de offerte, niet aanvangt of voortzet kan de dienstverlener besluiten dat de opdrachtgever op stilzwijgende wijze eenzijdig afziet van de uitvoering.

In dat geval wordt het contract als ontbonden beschouwd voor wat betreft de niet-uitgevoerde delen en kan de dienstverlener de erelonen en schadevergoeding vorderen conform artikel 6.1.

6.3 De dienstverlener kan de opdracht verbreken wegens tekortkoming in hoofde van de opdrachtgever, zonder afbreuk te doen aan zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien de opdrachtgever de aanbevelingen van de dienstverlener niet opvolgt of indien de opdrachtgever een overtreding begaat van een wettelijke of reglementaire bepaling van dwingend recht.

Artikel 7 : Uitvoering van de prestaties

7.1 De dienstverlener zal de uitvoeringsmethoden controleren naargelang de vooruitgang der werken, de kwaliteit en de implementatie van de materialen en de werken betreffende zijn opdracht.

De opdrachtgever waakt erover dat de dienstverlener tijdig over de nodige documenten en informatie beschikt die vereist zijn voor de uitvoering van de studie.

De dienstverlener kan ervan uitgaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie volledig, juist en betrouwbaar is, ook als de opdrachtgever deze informatie van of via derden verkreeg of verstrekte. De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, zelfs als de dienstverlener deze informatie heeft nagekeken.

Alle kosten die het gevolg zijn van laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie vanwege de opdrachtgever, met inbegrip van eventueel aan de dienstverlener opgelegde schade- en andere vergoedingen, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever die de dienstverlener hiervoor integraal zal vrijwaren.

7.2 De dienstverlener is niet de gevolmachtigde of de lasthebber van de opdrachtgever. 

De opdracht behelst een middelenverbintenis, die puur technisch van aard is. 

De dienstverlener is niet de juridische raadgever van de opdrachtgever noch zijn wettelijke vertegenwoordiger op de werf.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid van de dienstverlener en verzekering

8.1. De contractuele en tienjarige aansprakelijkheid van de dienstverlener zijn bepaald door de van kracht zijnde wetten. De tienjarige aansprakelijkheid van de dienstverlener neemt een aanvang bij de voorlopige oplevering van de werken die het voorwerp uitmaken van zijn opdracht.

De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering.  Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van zes maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis had of had moeten hebben van het gebrek.  

De dienstverlener is verantwoordelijk voor fouten of gebreken die zich zouden voordoen binnen de hier bepaalde opdracht. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor de door hem te presteren diensten en is aansprakelijk voor vergissingen, nalatigheden of fouten door hem begaan.

De dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze is te wijten aan een fout in zijn hoofde.

8.2. De dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de andere bouwpartners, die tussenkomen in de oprichting van het gebouw en tegenover wie hij geen enkele verplichting heeft.

8.3. De opdrachtgever aanvaardt dat de dienstverlener nooit in solidum gehouden kan zijn met de andere bouwpartners voor wie hij nooit verplichtingen heeft ten opzichte van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal de dienstverlener slechts aanspreken voor zijn aandeel in de schade.

8.4. De dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet in ondergeschikte orde, voor de verborgen gebreken van materialen van onderdelen en hun opgelegde verwerking.

8.5. De dienstverlener voornoemd is voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van huidige overeenkomst verzekerd bij de maatschappij Protect NV met zetel te 1080 Brussel, Jetsesteenweg 221 onder polisnummer 00/N.05243, dewelke voorziet in een geografische dekking in België

8.6 De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade, evenwel zonder afbreuk te doen aan de rechtsplegingsvergoeding zoals voorzien in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en erelonen van juridische, technische en andere raadslieden van andere partijen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij het bouwgebeuren betrokken zijn.

8.7. De opdrachtgever verbindt zich ertoe niet tussen te komen in de opdracht toevertrouwd aan de dienstverlener en zal geen richtlijnen geven aan uitvoerders zonder medeweten of akkoord van de dienstverlener, voor wat betreft werken die onder zijn opdracht vallen. De opdrachtgever zal de aannemer in gebreke stellen als deze de richtlijnen van de dienstverlener niet naleeft.

Artikel 9 : Oplevering

Van zodra de opdracht van de dienstverlener is beëindigd, wordt deze voorlopig opgeleverd door de opdrachtgever. De voorlopige oplevering geldt als goedkeuring van de werken door de opdrachtgever en als aanvangsdatum van de tienjarige aansprakelijkheidsperiode. Een jaar na de voorlopige oplevering is de definitieve oplevering automatisch verworven indien de opdrachtgever geen geschreven opmerking heeft gemaakt.

Indien de opdracht slechts een studieopdracht behelst, zonder dat controle op de uitvoering wordt uitgevoerd, dan geldt de loutere betaling van de factu(u)r(en) van de dienstverlener door de opdrachtgever als aanvaarding van zijn werk en als startpunt van de tienjarige aansprakelijkheid van de dienstverlener.

Artikel 10 : Diverse

10.1 De nietigheid van een deel van de overeenkomst leidt niet op zich tot de nietigheid van het geheel van de overeenkomst. 

10.2 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou kunnen rijzen naar aanleiding van de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.