General Data Protection Regulation (GDPR) – Privacy

12.3.1 Doeleinden van de gegevensverwerking – Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens, meegedeeld door de OPDRACHTGEVER zelf of rechtmatig ontvangen door de ARCHITECT of derden, kunnen door de ARCHITECT worden verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van de hem toegewezen opdracht en onderhavig contract, de afhandeling van een schadegeval, het beheer van zijn klantenbestand, de relatie met zijn verzekeraar en overheidsinstanties. De ARCHITECT is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Om een optimale service te verlenen in verband met bovenvermelde doeleinden, kunnen deze persoonsgegevens worden medegedeeld aan personen betrokken bij deze opdracht en de afhandeling ervan (zoals aannemers, ingenieurs, advocaten, experts, verzekeraars, dienstverleners….)

12.3.2 Doorgeven van de gegevens aan een overheid

De ARCHITECT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat hij zelf, ondernemingen en/of personen die met hem in verbinding staan, aan wie persoonsgegevens worden meegedeeld, gegevens doorgeven (of verplicht zijn door te geven) aan de Belgische overheid, aan buitenlandse overheden of aan internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing , of ook in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang.

12.3.3 Vertrouwelijkheid alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld

12.3.4 Recht op toegang, rechtzetting en verzet

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een recto/verso kopie van zijn identiteitskaart te sturen aan de ARCHITECT. Hij kan er ook meer informatie bekomen.